Основни области

02

Нашите предложения

NZP NAGY LEGAL предлага широка гама от решения в областта на търговското право.

Съдебни дела, в страната и чужбина

Да си прав и да получиш право са две различни неща. Адвокатските кантори често предлагат воденето на съдебни дела като очевидна и основна услуга.
От друга страна, успешното водене на съдебен спор изисква от адвоката три пъти повече усилия:
Научете повече за съдебните спорове
В допълнение към цялостното познаване на процесуалното право в съдебната практика, той трябва да бъде и доказан експерт в онези области на правото, които са предмет на правния спор. Това е така, тъй като решаващият въпрос в един съдебен процес – коя страна какви обстоятелства трябва да докаже – винаги зависи от специалните разпоредби в правните области, засегнати от правния спор.
И на трето място, освен всички необходими професионални познания, опитният съдебен адвокат се нуждае и от безпогрешен усет за тактиката на водене на съдебни дела и от разумни умения за водене на преговори. В края на краищата, въпреки всички условия на правната рамка, един правен спор винаги остава стратегическо начинание.
В цялата страна, а също и в чужбина, водим съдебни дела в областта на търговското право пред държавните граждански съдилища, както и пред арбитражните съдилища. При това обръщаме специално внимание на икономиката на съдебните спорове.
Мюнхенската адвокатска колегия, наред с други, също разчита на нашето ноу-хау в тази област. Там, както и в други институции, обучаваме нашите специалисти юристи в областта на търговското право в семинари по темата за съдебните спорове пред Камарата по търговски дела.
Нека поговорим за това!
Ласло Наги
Адвокат
Адвокат-специалист по търговско и корпоративно право
Специалист по международно търговско право
електронна поща: Laszlo.nagy@nzp.de

Арбитраж

Фирмата ни има дългогодишен опит в представляването на дружества в арбитражни производства, както и в сформирането на арбитражни съдилища, включително в чужбина. Например, NZP NAGY LEGAL е водила важни дела срещу Bombardier Transportation, срещу SUEZ Environnement S.A.S. пред Международния арбитражен съд във Виена.
Научете повече за арбитражните дела
Арбитраж – национален и международен
Адвокат Наги, специалист по търговско и корпоративно право, е национален и международен арбитър в арбитражни производства. Освен това е член на Швейцарската арбитражна камара, Цюрих, и постоянен съдебен член на Арбитражния съд на Камарата на Унгария. Той е и активен член на Германския институт по арбитраж (D.I.S.) в Кьолн.
Фирмата ни има и дългогодишен опит в представляването на дружества в арбитражни производства, както и в сформирането на арбитражни съдилища, включително в чужбина. Например, NZP NAGY LEGAL е водила големи арбитражни производства срещу Bombardier Transportation, срещу SUEZ Environnement S.A.S. пред Международния арбитражен център във Виена.
Арбитражна тема
Указания за арбитражни дела
Различни арбитражни правила
Тълкуване
„Патологична“ арбитражна клауза
Обвързване на синдика с арбитражното споразумение
Арбитражни съдилища по държави

Право на дистрибуцията

Дистрибуционното право, независимо дали е национално или транснационално, както и при съдебни спорове, е една от основните ни области на дейност.
Адвокат Nagy от NZP е лектор в областта на дистрибуторското право в курсове за обучение на специализирани адвокати към адвокатските колегии в Нюрнберг и Мюнхен.
Научете повече за правото на дистрибуция
Законът за дистрибуцията обхваща специфичните правоотношения на всички лица и дружества, които извършват постоянна дейност в областта на продажбата на стоки и/или услуги, независимо дали като търговски представители, комисионери, упълномощени дилъри, неупълномощени търговци или франчайзополучатели.
С изключение на търговския представител, наред с другото, правото на търговския представител на обезщетение, правните отношения на участниците в дистрибуцията не са уредени със закон в цяла Европа, с няколко изключения. Следователно правото в областта на дистрибуцията в Германия, както и в цяла Европа, до голяма степен се определя от съответното национално съдебно развитие на правото, както и от Съда на ЕС. Глобализацията и нарастващата дигитализация на пазарите поставят все нови предизвикателства и въпроси както пред участниците и техните правни консултанти, така и пред съдебната система в областта на правото на дистрибуция. Ето защо правото на дистрибуция се развива на национално равнище и едновременно с това в резултат на съдебната практика на Съда на ЕС също толкова динамично, колкото се променят и самите пазари на дистрибуция.
Следователно добрият адвокат по въпросите на дистрибуцията трябва да бъде както доказан специалист по договорно право с добри познания по международно частно право, така и експерт по актуалното развитие на съдебната практика.
Водим съдебни дела в областта на дистрибуцията в цяла Европа. Нека да поговорим за това. Също така можете да поискате нашата брошура Основи на закона за трансграничното разпределение 2017.
Вашето лице за контакт в нашия офис:
Адвокат Наги,
адвокат, специализиран в областта на търговското и корпоративното право,
Адвокат-специалист по международно бизнес право

Дружества и отговорност на директорите и служителите

Нашата кантора защитава правните интереси на отделните акционери или на дружеството. В зависимост от ситуацията на конфликта на интереси това може да стане извън или в рамките на съдебното производство. Споровете между акционерите могат да засегнат в еднаква степен акционерите на медицински практики, клиники, търговски, производствени и търговски дружества, както и групи от дружества.
Научете повече за отговорността на дружествата и директорите
При спорове между акционери нюрнбергската адвокатска кантора NZP NAGY LEGAL действа и като арбитър в национални и чуждестранни арбитражни съдилища.
Споровете между акционерите могат да засегнат акционерите на медицински практики, клиники, търговски, производствени и търговски дружества, както и на групи от дружества.
Нашата кантора защитава правните интереси на отделните акционери или на дружества. В зависимост от ситуацията на конфликта на интереси това може да стане извън или в рамките на съдебното производство. Имаме дългогодишен опит в най-различни видове правни спорове, независимо дали става въпрос за производства по оспорване на решения, изключване на акционери, спорове за обезщетения на акционери и други подобни.
При спорове между акционери действаме и като арбитри в национални и чуждестранни арбитражни съдилища.
Тема Спорове между акционери
Арбитражни производства при спорове между акционери
„Клауза за руска рулетка“ в устава на дружеството е допустима
Забрана на клаузи за обвързване в договорите за услуги на управителя на ООД?
Корпоративно право
NZP NAGY LEGAL представлява интересите на кредитори или длъжници още в периода на подготовка за обявяване в несъстоятелност, както и при открити производства по корпоративна несъстоятелност. Нашата кантора е особено активна в производствата по оспорване, които се инициират или от синдика, или от кредитор на длъжника по несъстоятелността.
NZP NAGY LEGAL представлява интересите на кредитори или длъжници още в периода на подготовка за подаване на молба за несъстоятелност, както и в рамките на откритото производство по несъстоятелност на предприятие. Нашата кантора е особено активна в производствата по оспорване, които се инициират или от синдика, или от кредитор на длъжника по несъстоятелността. Спазването на специалните правила за разпределяне на тежестта на доказване в производствата за избягване на данъци често е от решаващо значение за изхода на производството.
Екипът ни обслужва клиенти от името на синдици по несъстоятелност, дружества и корпорации, които вече не се нуждаят от дъщерни дружества или проектни дружества в Германия и Унгария. NZP NAGY LEGAL също така предоставя цялостни услуги на германските синдици в Унгария, когато активите на длъжника по несъстоятелността, намиращи се в Унгария, трябва да бъдат ликвидирани в хода на производство по несъстоятелност, висящо в Германия.
Унгария
В контекста на ликвидацията в Унгария нашата кантора осигурява формалното спазване на съответните национални, правни стъпки от решението за ликвидация до заличаването на дружеството от регистъра с всички правни и данъчни въпроси, свързани с прекратяването на дружеството.

Право на несъстоятелността

Представляваме интересите на кредитори или длъжници в периода преди подаването на молба за обявяване в несъстоятелност, както и в рамките на откритото производство по несъстоятелност на предприятие, като често това се отнася по-специално за производствата по разваляне на договори, които се инициират от синдика или от кредитор на длъжника в несъстоятелност. В производствата за избягване на данъци се прилагат специални правила за разпределяне на тежестта на доказване, чието познаване е от решаващо значение за изхода на производството.
Научете повече за корпоративното право в областта на несъстоятелността, представителство на кредиторите, прекратяване на производството по несъстоятелност
Освен това нашият екип ликвидира за нашите клиенти, също и от името на синдици, дружества и корпорации, дъщерни дружества или проектни дружества, които вече не са необходими, в Германия и Унгария. В това отношение ние също така действаме цялостно за германските синдици в Унгария, ако активите на длъжника по несъстоятелност, намиращи се в Унгария, трябва да бъдат ликвидирани в рамките на производство по несъстоятелност, което се провежда в Германия.
Унгария
В контекста на ликвидацията в Унгария ние осигуряваме формалното спазване на съответните национални правни стъпки от решението за ликвидация до заличаването на дружеството от регистъра, както и всички правни и данъчни въпроси на дружеството, свързани с прекратяването на дейността му.

Право на интелектуална собственост

Правото в областта на конкуренцията и авторското право са обект на особено широко съдебно развитие на правото в европейската правна рамка. Това прави тези сложни области на правото все по-трудни за разбиране в бизнес практиката. Нюрнбергската адвокатска кантора NZP води съдебни дела в областта на конкуренцията или авторското право в тези правни области в Германия и в чужбина, например за установяване на нарушения на авторското право.
Научете повече за правото на търговските марки, авторското право и конкурентното право
NZP NAGY LEGAL предлага съдействие при вземането на решения относно правилната защита на интелектуалната собственост и изготвянето на договори. Защитаваме правни позиции, свързани с авторското право, и в чужбина. Правото на конкуренция и авторското право са обект на особено широко съдебно развитие в европейската правна рамка. Това прави тези сложни области на правото все по-трудни за разбиране в корпоративната практика. NZP предявява искове в областта на конкуренцията и авторското право в тези области на правото както в Германия, така и в чужбина, например за защита на нарушени авторски права.
Право на търговските марки и дизайна
Патентно право
Продуктово пиратство
Право на конкуренция и реклама
Медии и авторско право
Телекомуникации.
ИТ право и
Аутсорсинг
Защита на личните данни
Закон за хазарта
Фармацевтични продукти/здравеопазване
Интелектуална собственост – Право на интелектуалната собственост
Новото германско антимонополно законодателство
„Определяне на цените на втора ръка“ в Китай при изготвянето на договори
„Новото“ германско право в областта на дизайна

Обещетение

Успешното провеждане на производство за обезщетение за вреди изисква от адвоката особени качества в два аспекта:
От една страна, голям брой от основанията за искове и техните предпоставки, както в националното, така и в чуждестранното право, често не са кодифицирани в закона, а само са развити от съдилищата чрез по-нататъшното развитие на правото (например отговорността на фактическия управител, отговорността на съдружника в дружество с ограничена отговорност за намеса, която унищожава съществуването на дружеството, и т.н.).
Научете повече за темата за исковете и исканията за обезщетение
От друга страна, в производствата за обезщетение за вреди обстоятелствата, които съставляват вредата, трябва да бъдат представени с възможно най-голямо внимание и трябва да бъдат признати и спазени често специалните правила относно тежестта на доказване. Последното обстоятелство по-специално води до факта, че правилното провеждане на производствата за обезщетение за вреди, независимо дали от страна на ищеца или от страна на ответника, обикновено е свързано с относително непропорционално по-големи усилия.
Това се отнася както за националните производства за обезщетение, така и за тези в чужбина. Това важи с особена сила за арбитражните производства, тъй като при тях има само една инстанция.
Вашето лице за контакт при искове за обезщетение, също и в чужбина и при арбитражни производства:
Адвокат Nagy,
адвокат, специализиран в областта на търговското и корпоративното право
Адвокат-специалист по международно търговско право
Предмет на претенциите:
Искане за обезщетение на упълномощения търговец
По-лесно изпълнение в Европа от 2015 г.

Унгария - Нашият клон в Будапеща

Ние сме вашата немскоговоряща кантора за търговско право в Унгария.
Ние уреждаме вашите съдебни или извънсъдебни унгарски въпроси за вас от нашия офис в Нюрнберг, както и от офиса ни в Будапеща, с високо ниво на компетентност, членство в унгарската адвокатска колегия и с владеене на езика на майчино ниво. Пред всички унгарски съдилища и на всички инстанции.
Научете повече за процесуално представителство в Унгария
Немски стандарти и в Унгария в областта на съдебните спорове, договорите за покупко-продажба на недвижими имоти, корпоративните въпроси, наследяването и изпълнението.
Ние сме на място. В центъра на Будапеща.
Водим съдебни дела по немски стандарти пред унгарските граждански съдилища от всички инстанции, както и пред всички унгарски арбитражни съдилища. От името на съдружниците или на синдика на германското дружество майка участваме в ликвидацията на унгарски дъщерни дружества, както и в продажбата на недвижими имоти и в принудителното изпълнение в Унгария.
С нас: двойна практика на унгарски колеги
В допълнение към правното обучение и постоянната практика в Унгария, унгарските колеги адвокати в нашия офис в Будапеща също така преминават обучение и постоянна двойна практика в нашия офис в Нюрнберг.
Вашите предимства:
ефективна комуникация с вас, както сте свикнали в Германия.
Контакти с лица, които имат необходимото икономическо разбиране за вашите интереси като германски предприемач или синдик, точно както бихте очаквали от добър икономически адвокат в Германия.
Лица за контакт, които в ежедневната си двустранна практика са добре запознати и с особеностите на германския контекст, с правните области на германското гражданско право, правото в областта на несъстоятелността, германското търговско и дружествено право, включително CISG, както и други споразумения, с европейския Регламент „Рим I“ относно правата върху интелектуалната собственост, както и с IVR EuGVVO.
И тъй като обичаме това, което правим, ние също допринасяме със себе си и с нашето ноу-хау в областта на международното търговско и корпоративно право за унгарската университетска общност: Чрез редовен професионален обмен и гостуване в университетите в Печ и Сегед, както и чрез участие в европейския проект „Еразъм“ за практическо обучение на студенти.
Унгарска нотариална услуга в Нюрнберг
Благодарение на постоянната дейност на унгарските ни колеги и в нашия офис в Нюрнберг – и с двойно разрешение – ние можем да извършим вашата унгарска нотариална сделка, за чиято правна валидност е необходим подписът на унгарски адвокат (т.нар. ügyvédi ellenjegyzés), също и в Нюрнберг. Това важи в еднаква степен за въпроси, свързани с недвижимите имоти и корпоративното право, като например учредяване на дружества, придобиване или продажба на акции на унгарски дружества, договори за покупка на унгарски недвижими имоти, завещания и всички други правни сделки съгласно унгарското право.
Активно оформяне на германско-унгарските икономически отношения в продължение на 20 години
1999-2019: От 20 години работим за защита на правните интереси, както и за подобряване на общите условия за участниците в германско-унгарската външна търговия от двете страни. Ние сме инициатори на ежегодни бизнес форуми в Будапеща и в сътрудничество с Унгарската търговско-промишлена камара и Нюрнбергския метрополитен регион. Чрез редовния обмен на информация между икономическите администрации и предприемачите от двете страни сближаваме малко двете икономически области. Научете повече за това на https://www.nzp.de/events-2/

Австрия, Великобритания, САЩ, ОАЕ, Иран

Ние водим граждански дела в Австрия, Англия, САЩ, Арабските емирства и Иран пред държавни и арбитражни съдилища сами и в сътрудничество с нашите местни партньорски адвокатски кантори. Тук, в Нюрнберг, винаги ще имате лице за контакт, което е юрист и има квалификация по съответното национално право. Лицето за контакт също говори съответния национален език.

Научете повече за Австрия, Великобритания, САЩ, ОАЕ, Иран
Вашите предимства:
  • Близостта на вашия юридически контакт в Германия улеснява юридически сигурното водене на съдебни дела;
  • Не се допускат загуби на важна подробна информация и комуникация, които редовно се случват, когато се използва местен чуждестранен адвокат, който се намира от разстояние в чужбина;
  • Стандартите за комуникация, с които адвокатите са свикнали в Германия, остават гарантирани, което редовно не се случва в чужбина;
  • По този начин от самото начало се изключват несъответствия от междукултурно естество и такива, дължащи се на времеви разлики между клиента и адвоката в чужбина;
  • По този начин всеобхватната германска застраховка за правна отговорност за професионална небрежност остава гарантирана за сигурността на клиента и в чуждестранните производства, което често не е гарантирано в чужбина;
Вашето лице за контакт с нас:
Адвокат Nagy,
Адвокат, специализиран в областта на международното бизнес право,
адвокат, специализиран в областта на търговското и корпоративното право
Електронна поща: laszlo.nagy@nzp.de

Специални проекти

Като партньор на бизнес общността, които мислят като предприемачи, ние също така заставаме на ваша страна, когато даден проект изисква надеждност и/или специални умения за водене на преговори по определен начин.

Научете повече за специалните проекти
Имаме дългогодишен опит в областта на доверителното управление, включително и по отношение на чужди държави, когато става въпрос за легитимния интерес на нашите клиенти да гарантират желаната анонимност при определени бизнес сделки или да осигурят трайно чрез доверително управление само паричните потоци или управлението например на дружество за управление на активи в страната или в чужбина.
Вашето лице за контакт в нашия офис:
Адвокат Nagy,
Адвокат, специализиран в областта на международното бизнес право,
адвокат, специализиран в областта на търговското и корпоративното право
Електронна поща: laszlo.nagy@nzp.de

NZP NAGY LEGAL

Wirtschaftsrathaus
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
E-Mail: info@nzp.de

Tel. +49 911 936009-0
Fax +49 911 936009-99

Бюлетин