02

Magyar munkavállalóként Németországban – melyik ország munkajogi szabályozása vonatkozik a kint dolgozó magyar munkavállalóra? Mire figyeljen a munkáltató és a munkavállaló egy ilyen helyzetben?

16. szept 2021 Hírek

Az alkalmazandó jogszabályok útvesztője

A címben szereplő kérdés megválaszolása korántsem foglalható össze egy tőmondatban. A magyar, német és EU-s munkajogi jogszabályok olykor kusza rendszere „eredményeképp” háromszintű szabályozási rend érvényesül akkor, amikor egy magyar állampolgár munkavállaló munkavégzésének helyéül Németországot választja. Ebben a rendszerben, illetve végső soron ennek a jogi helyzetnek a kibontásával igyekszünk ezen cikkünkkel eligazítást nyújtani a jogkereső közönség számára, amelynek részletes elemzése az alábbiakban olvasható:

Alkalmazandó német jogszabályok

Mindenekelőtt arra hívjuk fel a figyelmet, hogy amikor a „német jogszabályok” halmazáról teszünk említést lentebb, akkor nem a német munka törvénykönyvére gondolunk – tekintettel arra, hogy Németországban nem létezik olyan. A német munkajogi rezsim történeti okokból kifolyólag meglehetősen fragmentált, azaz nem egy egységes kódexben található meg a normarendszer túlnyomó többsége, mint ahogyan az a magyar Munka törvénykönyvében (Mt.) is megjelenik. A német ágazati, munkajogi tárgyú törvények, illetve a német polgári törvénykönyv (BGB) munkajogi passzusai képezik a német szabályozás gerincét.

Miért kell a német jogszabályok ún. kogens, azaz kötelezően érvényesülő szabályait mindenképpen betartani, még akkor is, ha a munkaszerződésben kiköthető egyébként a magyar jog alkalmazása?

Ezekre tekintettel arra hívjuk fel a figyelmet, hogy jelen esetben, azaz a magyar állampolgár németországi munkavégzése során a német munkajogi szabályozás kogens rendelkezéseit is szükséges lesz betartani az adott munkaszerződésben a magyar szabályozás mellett, mivel a Magyarországon bejegyzett munkáltató magyar állampolgár munkavállalója munkáját Németország területén fogja végzi. Ez azt jelenti, hogy bizonyos német szabályok alkalmazásától akkor sem lehet eltekinteni, ha a felek ezt a munkaszerződésben másképp rendezték, feltéve, ha ennek eredményeképp a munkavállaló a munkaszerződés ezen rendelkezései eredményeképp kedvezőtlenebb helyzetbe kerül.

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 593/2008/EK rendeletére, azaz a köznyelvben alkalmazott elnevezését tekintve a Róma I. Rendelet 8. cikkének (1) és (2) bekezdéseiben foglaltakra, a munkavégzés helye szerinti rezsim (tehát a német szabályozás) kogens rendelkezéseitől eltérni nem lehet. Ugyanezen szakasz kijelenti továbbá a német belső munkajog primátusát a lex loci laboris-elv leképeződéseként, tekintettel arra, hogy ha a munkaszerződésre alkalmazandó jogot a felek nem választották meg, a szerződésre azon ország joga az irányadó, ahol a munkavállaló a szerződés teljesítéseként rendszerint a munkáját végzi (ezzel cseng egybe a joghatósági szabály az Mt. 3. § (2) bek.-ben, mivel az Mt.-t csak akkor kellene jogválasztás hiányában alkalmazni, ha a munkavégzés helye Magyarország lenne).

Kikötheti-e a munkáltató kifejezetten a magyar munkajogi szabályozás alkalmazását a munkaszerződésben azzal a céllal, hogy ezzel megkerülje a német kogens szabályozást?

Ebben a témakörben először is azt szükséges leszögezni, hogy a felek a munkaszerződésben érvényesen köthetik ki vagy a német, vagy a magyar munkajogi szabályozás alkalmazását, azonban ennek során sem sérülhetnek a munkavállalói érdekek, azaz a munkavégzés helye szerinti országban – tehát Németországban – hatályban lévő, kogens munkajogi normák. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Amennyiben a felek a munkaszerződésben kifejezetten a magyar munkajog szabályainak alkalmazását kötik ki, a Róma I. Rendelet 8. cikke alapján a német kogens szabályozástól akkor sem lenne lehetséges az eltérés. Ennek oka a munkavállalót megillető alapvető törvényi garanciák érvényesülésének jogalkotói kikényszerítése. Abban az esetben, ha egy adott részletet tekintve a magyar és a német törvény egyaránt kötelezően alkalmazandó rendelkezést tartalmaz, a magasabb érdekvédelmi szint érvényesül. Ez támasztja alá egyébként az Mt. 3. § (1) bek. is. Az adott szerződésre vonatkozóan tehát kifejezetten a magyar munkajog kikötése is lehetséges, azzal, hogy a német szabályok kogens módon történő érvényesülése a munkavállaló érdekeinek jogszabályban rögzített védelme miatt nem kikerülhető.

Melyik országban perelheti munkáltatóját a munkavállaló?

Arra az esetre, ha a munkavállaló úgy dönt, hogy a munkáltatója – általa vélelmezetten – a rá vonatkozó jogszabályok megsértésével járt el, speciális keresetindítási fórumokat jelöl meg az Európai Parlament és a Tanács 1215/2012/EU rendelete, azaz a Brüsszel I. rendelet. Ennek a 20. – 23. cikkeire utalunk most, amelyek a munkavállalókra érvényesülő, kedvezményes keresetindítási fórumot biztosító szabályokat foglalják össze: ez tehát az ún. aszimmetrikus joghatósági szabályokat tartalmazza, azaz azt, hogy a munkavállaló milyen, számára kedvező szabályok szerint perelheti a munkáltatóját: magyar-német relációban – választása szerint – egy esetlegesen felemerülendő jogvita esetén Németországban és Magyarországon is pert tudna indítani a munkavállaló, attól függetlenül, hogy éppen melyik országból származik, ill. hogy éppen melyik országban tartózkodik munkavégzés szempontjából. Ezt a forum-shopping szabadságát a munkaszerződésben érvényesen nem lehetséges kizárni.

Összefoglalás

Ahogyan arra a bevezetőben is utaltunk, a kérdés három szinten szabályozott, emiatt a magyar, a német és az EU-s munkajogi vonatkozású normarendszerrel is érdemes tisztában lenni. Tekintettel erre a módfelett differenciált szabályozási rezsimre, munkáltatói és munkavállalói oldalról is jogi szakértő bevonását javasoljuk. Ezzel a helyzet gyorsan és költséghatékonyan rendezhető, figyelemmel arra, hogy egy esetleges elhúzódó munkaügyi per elkerülése is megoldható a megfelelő munkaszerződés elkészítésével. Látható tehát, hogy munkáltatói és munkavállalói oldalon is kívánatos a rendezett munkajogi jogviszony fennállta a felek között. Ennek kialakítása és egy esetlegesen már fennálló jogvita rendezése érdekében forduljon hozzánk bizalommal.

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading