02

A kizárólagos beszerzési, illetve szállítási kötelezettség a 8 évnél hosszabb ideig fennálló szerződések esetén – általános szerződési feltétel szerint

7. ápr. 2018

02

A kizárólagos beszerzési, illetve szállítási kötelezettség a 8 évnél hosszabb ideig fennálló szerződések esetén – általános szerződési feltétel szerint

7. ápr 2018 Hírek

A szállító és a megrendelő – amennyiben ez nem pusztán egyszeri beszerzésre irányul – többszöri szállítási keretszerződést kötnek, annak érdekében, hogy a tartós üzleti kapcsolat során felmerülő alapvető kérdéseket egységesen szabályozzák (így különösen: az áru fajtája, minősége és ellenértéke, ezen belül az ellenérték teljesítésének a módja, meghatározott minőség biztosítása, felelősség, igényérvényesítés). A megrendelő ezzel kívánja biztosítani az ellátást (a nyersanyag és a késztermék tekintetében), ideális esetben a változatlan vagy jelentős mértékben nem változó vételárat. Másrészt a szállító állandó vagy egyes esetekben növekvő eladott termékmennyiséget kíván garantálni.

A tartós kizárólagos beszerzési, illetve szállítási kötelezettségek az általános szerződési feltétel részei is lehetnek, amennyiben azoknak nincs versenykorlátozó hatásuk, ahogyan ezt a Düsseldorfi Ítélőtábla a VI-U (Kart) 10/16 számú 2017.05.17-i ítéletében is megállapította.

A szállítási szerződés kötelező tartalmi eleme:

„A megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az első számú mellékletben meghatározott, a szerződés tárgyát képező termékeket, a szerződés időtartama alatt kizárólag a szállítótól szerzi be.”

Amennyiben a szerződés 8 éves időtartamra jött létre, és a határozott idő lejártát követő 6 hónapon belül egyik fél sem mondja fel azt, a szerződés a felek hallgatólagos beleegyezésével további 1 évre meghosszabbodik. Abban az esetben, ha a megrendelő a szerződés 3. évét követően harmadik személytől szerzett be a szerződés tartalmát képező árut, a szállító a BGB 280. § (1) bekezdése és a 241. § (1) bekezdése értelmében kártérítést követelhet. Korábbi eljárások során mind a törvényszék, mind az ítélőtábla a szállító javára döntött.

A kizárólagos beszerzési, szállítási megállapodás akkor érvényes, ha nem ütközik a GWB 1. § kartelltilalomra vonatkozó rendelkezésbe. Semmis a kizárólagos beszerzési, szállítási megállapodás, amennyiben a többi piaci versenyző esélyeit jelentősen korlátozza. Amennyiben nem minősül semmisnek a kizárólagos beszerzési, szállítási megállapodás, mindkét szerződő fél számára kedvező, mivel a szállítónak biztos értékesítési lehetőséget, a megrendelőnek pedig biztos beszerzési lehetőséget nyújt. Ezenfelül a szállító 1%-os piaci részesedéssel rendelkezik. Összességében a bíróság a kartelljogi korlátozásokat jogtalannak és az érveléseket hiányosnak tartja, többek között a piac pontos meghatározásának, a piaci részesedésnek és a piacra jutás feltételeinek hiányára hivatkozva.

Ezenfelül a kizárólagos beszerzési, szállítási kötelezettség a BGB 307. § (1), (2) bekezdése értelmében általános szerződési feltétel formájában is érvényes lehet, mivel ezáltal a megrendelő nem kerül aránytalanul hátrányos helyzetbe (Rn. 27 ff., 35 ff.). Ennek mindkét szerződő fél érdekében álló, átfogó mérlegelés eredményeként kell létrejönnie. Különösen ellentétes a megrendelő tartós kizárólagos beszerzési kötelezettsége (beszerzési garancia) a szállító számos jelentős ellenszolgáltatásával (piacra jutás előnyös vagy szokásos piaci feltételek mellett átvételi garanciával) akkor is, ha a szállító nem nyújt hosszútávú árgaranciát. Továbbá a szállító ingyen beszerel eszközöket, amelyek a termékek használatára szolgálnak, és azok használatát a szerződés fennálltának teljes idejére átengedi. Ezenkívül a szállító különféle szolgáltatásokat is vállal. Mindezért a megrendelő kizárólagos beszerzésre kötelezett, és amennyiben nem tesz eleget a szerződés szerinti kötelezettségeinek, köteles kártérítést fizetni.

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading