02

Kötelezheti a munkáltató a munkavállalót az oltás felvételére? Megszüntethető-e a munkaviszony az oltás megtagadása esetén?

29. okt. 2021

02

Kötelezheti a munkáltató a munkavállalót az oltás felvételére? Megszüntethető-e a munkaviszony az oltás megtagadása esetén?

29. okt 2021 Hírek

I. Jogszabályi alap és hatálybalépés

A Kormány 2021. október 29-e virradóra bocsátotta ki az 598/2021. (X.28.) számú Kormányrendeletét a munkahelyek koronavírus elleni védelméről, amely 2021. november 1-jén, Mindenszentek napján lép hatályba. A rendelet célja annak biztosítása, hogy a munkaadók szervezeteinek javaslatára a cégek és vállalkozások jogosultságot kapjanak arra, hogy a munkavégzés feltételeként előírják koronavírus elleni felvételét a foglalkoztatottak számára, ha ezt szükségesnek látják az ott dolgozók biztonsága érdekében.

II. Személyi hatály

A Kormányrendelet leszögezi, hogy a norma személyi hatálya azokra a „foglalkoztatottakra” terjed ki, akik nem minősülnek az állami és önkormányzati intézményeknél dolgozónak (számukra egy másik, az 599/2021. (X.28.) Korm.rend. értelmében a védőoltás igénybevétele kötelező). Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a Kormányrendelet legfontosabb alanya a Munka törvénykönyvében (Mt.) definiált munkavállalói kör, azaz a Magyarországon foglalkoztatottak túlnyomó többsége. Tekintettel tehát arra, hogy a szabályozás célkeresztjében ezen foglalkoztatotti csoport áll, így a továbbiakban a Kormányrendelet által „foglalkoztatottként” definiált csoportot annak tényleges tartalmi oldaláról közelítve, azaz munkavállalóként fogjuk említeni.

III. Az oltás felvétele, mint a munkavégzés feltétele

A szabályozás szerint a munkáltató – az egészség megóvása érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel – főszabály szerint a védőoltás felvételét azon munkavállaló esetében, aki korábban a védőoltást nem vette fel, a munkavégzés feltételeként állapíthatja meg.

Mit jelent az, hogy a munkavégzés feltételeként kerül ez meghatározásra? A munkáltató intézkedésében meghatározza a védőoltás felvételének határidejét, ami egydózisú oltóanyag (pl. Janssen vakcina) esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag (a vakcinák többsége ilyen, pl. Pfizer) esetén a védőoltás első dózisa tekintetében legalább 45 nap kell, hogy legyen. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni.

IV. Milyen módon tájékoztatja a munkáltató a munkavállalót az oltás kötelező felvételéről?

A rendeletben használt munkáltatói intézkedés szófordulat gyakorlati formája az Mt. szerinti munkáltatói utasítás lehet. Ez történhet elektronikus (e-mail) úton vagy papír alapon is – tehát szóban nem elegendő –, amely utasításnak tartalmaznia kell a fenti, III. bekezdésben szerepeltetett határidőket egy-illetve kétdózisú vakcina esetére, valamint fontos megemlíteni azt is, hogy az oltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről is ki kell oktatnia a munkáltatónak a munkavállalóját. Erről lentebb, a VI. fejezetben írunk részletesebben is.

V. Mikor nem kötelező felvenni a védőoltást?

Szűk körben ugyan, de a Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy ne legyen mindenki számára kötelező a védőoltás felvétele. Ez az esetkör az alábbi: nem kötelezhető a védőoltás felvételére az a munkavállaló, aki részére az egészségügyi indokból ellenjavallt, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Ilyen orvosi szakvéleményt a munkavállaló kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a munkavállaló munkajogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában a háziorvos adja ki.

VI. Jogkövetkezmények fel nem vett védőoltás esetére: megszüntethető-e a munkaviszony az oltásfelvétel megtagadása esetén?

A Kormányrendelet a fokozatosság elvét figyelembe véve alapvetően két különböző jogkövetkezményt fűz az oltás megtagadása esetére. Első lépésben az enyhébb jogkövetkezmény alkalmazandó, azaz a munkavállaló fizetés nélküli szabadságra küldése. Amennyiben ez nem vezet eredményre, második lépcsőben a munkavállaló munkaviszonya akár azonnali hatályú felmondással meg is szüntethető. Ezen részletszabályok a következők:

  1. Fizetés nélküli szabadság

Ha a munkavállaló a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette fel, a munkavállaló részére a munkáltató fizetés nélküli szabadságot rendelhet el, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a fenti, V. fejezetben leírt kivételek miatt mentesül. Abban az esetben, ha a munkavállaló a fizetés nélküli szabadság ezen okból történő elrendelését követően felveszi a védőoltást, a munkáltató a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.

  1. Azonnali hatályú felmondás

A munkáltató a munkavállaló jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság ilyetén elrendelésétől számítva egy év eltelt, és

a) a munkavállaló a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé, és

b) a foglalkoztatott az esetleges mentesülésre vonatkozó orvosi szakvéleményt nem mutatja be.

VII. Összegzés

 Jól érzékelhető tehát, hogy az oltás kötelezővé tételével párhuzamosan a jogalkotó igen súlyos, negatív jogkövetkezmény-rendszert is felállított az oltás felvételét nem jogszerűen megtagadó munkavállalókkal szemben: végső esetben akár a legsúlyosabb munkáltatói lépés, az azonnali hatályú felmondás is alkalmazható. A fenti összefoglaló a legfontosabb tudnivalókat gyűjtötte csokorba, amennyiben e témában munkáltatóként vagy munkavállalóként, illetve más jogterület kapcsán jogi tanácsadásra lenne szüksége, keresse irodánkat bizalommal.

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading