02

Magyarországi ingatlanszerzés: mire ügyeljünk?

19. márc. 2018

02

Magyarországi ingatlanszerzés: mire ügyeljünk?

19. márc 2018 Hírek, Hírek

Jelentős piacot jelent ma Magyarországon az ingatlanok adásvétele európai uniós, illetve az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok állampolgárai számára, mivel erre szinte korlátlanul lehetőségük nyílik.

Mezőgazdasági termőföldnek nem nyilvánított földterületet (lakóépületet és gazdasági épületet) a tagállami állampolgárok azonos feltételekkel szerezhetnek meg, mint a hazai állampolgárok. A részben vagy egészben külföldi tulajdonban lévő, Magyarországon székhellyel rendelkező gazdasági társaságok számára mezőgazdasági termőföldnek nem nyilvánított földterület megszerzését a jogalkotó korlátozás nélkül lehetővé teszi.

Magyarország területén fekvő ingatlan tulajdonszerzésére alapvetően a magyar jog az alkalmazandó. A magyar jogrendszer értelmében az ingatlantulajdon átruházásához a feleknek írásbeli adásvételi szerződést kell kötniük, amelyet egy Magyarországon bejegyzett ügyvéd ellenjegyez. Ezen felül kötelező bejegyezni a tulajdonátruházást az ingatlannyilvántartásba.

A mező-, erdőgazdasági hasznosítású földterületté nyilvánítás nem a földhasználaton alapul, hanem az az ingatlannyilvántartásban szereplő meghatározástól függ. 2014. május 1-től a Mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény értelmében az európai uniós állampolgárok azonos feltételekkel szerezhetnek termőföldtulajdont, mint a hazai állampolgárok. Azonban a törvény különböző korlátozásokat is meghatároz. Jogi személy termőföld tulajdonszerzése kizárt. Földművesnek nem minősülő tagállami állampolgár akkor szerezhet meg a földtulajdonjogot, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. Kivéve, ha földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója. Ebben az esetben a földszerzési maximum 300 hektár. A földműves a föld tulajdonjogát – a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával – 300 hektár mértékig szerezheti meg.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő kötelező bejegyzés:

A vevő az ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzést követően szerzi meg. A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén mulasztási bírságot kell fizetni.

Az illetékek:

A német szabályozáshoz hasonlóan, ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén ingatlanszerzési illetéket kell megfizetni. A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke ingatlanonként 1 milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió forint. Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az ingatlan, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít. Az ingatlantulajdonos az ingatlan fekvésétől függően különböző mértékű adót köteles évente fizetni.

Fizetési módok:

A szerződés megkötésekor a vevő általában a vételár 20%-át teljesíti, mint előleg, majd szerződésszerű teljesítés esetén fizeti meg a vételár fennmaradó részét. A vevő szerződésszegése esetén az előleg rendszerint az eladót illeti meg. Amennyiben az eladó tanúsít szerződésellenes magatartást, akkor az előleg kétszeres összegét kell a vevő részére teljesítenie.

A vételár (beleértve az előleget) általában az ügyvédnél kerül elhelyezésre a bejegyzés időpontjáig.

A képviselő eljárása:

Amennyiben az adásvételi szerződést nem személyesen szeretné Magyarországon megkötni, lehetősége van meghatalmazott útján eljárni. A meghatalmazás tartalmának szintén a magyar jogszabályoknak kell megfelelnie. Ennek értelmében az Ön által aláírt meghatalmazást vagy egy külföldön működő közjegyzőnek kell ellenjegyeznie, amely Apostillel ellátott, illetve a magyar nagykövetség vagy konzulátus által hitelesített, vagy a meghatalmazást egy Magyarországon bejegyzett ügyvédnek kell ellenjegyeznie.

Összefoglalva kijelenthető, hogy a magyarországi ingatlanszerzéshez legcélszerűbb egy Magyarországon bejegyzett ügyvéd közreműködése. Kérjük, forduljon hozzánk bizalommal!

dr. Tallér Péter
ügyvéd

+49 911 93 600 90
peter.taller@nzp.de

Author(s)

Discover more from NZP NAGY LEGAL

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading